W dniu 27 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach odbyła się uroczystość, w czasie której nastąpiło podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Zespołem Szkół a Związkiem Sybiraków Oddział w Kielcach.

Porozumienie to stanowi kontynuację współpracy podjętej wiele lat wcześniej. Zespół Szkół jest opiekunem Sztandaru Związku Sybiraków. Opiekę sprawuje każdorazowo klasa II Szkoły przez okres 3 lat, a więc do zakończenia edukacji przez uczniów klasy sprawującej opiekę nad Sztandarem. Przekazanie Sztandaru następuje uroczyście z pełną ceremonią.

Porozumienie o Współpracy podpisali Dyrektor Zespołu Szkół pani Violetta Nowak i Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków pan Bernard Jasiewicz. W wystąpieniach strony podkreśliły dobrą, pełną zrozumienia dotychczasową współpracę i pełną wolę jej kontynuowania.

Na ręce pani Dyrektor Violetty Nowak przekazano Księgę Sybiraków w 3 częściach do zbiorów Szkoły.

Zarząd Główny Związku Sybiraków składa podziękowanie i gratulacje pani Dyrektor Violetcie Nowak i Gronu Nauczycielskiemu.

Oprac.: ZG ZS

Na początku spotkania nastąpiło symboliczne przekazanie opieki nad sztandarem Sybiraków z rąk uczniów klasy IV b technikum młodszym kolegom z klasy I c. Anna Siwek przedstawiła prezentację multimedialną „Pamięć zmarłym – żyjącym pojednanie”, obrazującą martyrologię Polaków zsyłanych, od czasów konfederacji barskiej, na Sybir. Mogliśmy jeszcze raz prześledzić drogi świadków represji stalinowskich, których najpiękniejsze lata dzieciństwa i młodości przypadły na czas na zesłaniu.

Spotkanie uświetniła obecność trzech sztandarów – sztandaru Związku Sybiraków, sztandaru szkoły i historycznego sztandaru drużyny harcerskiej (1947), działającej przy szkole.

Potem był czas na uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy ZSE im. Mikołaja Kopernika z Sybirakami. Podpisy na dokumentach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach złożyli pani Dyrektor Violetta Nowak oraz Prezes Bernard Jasiewicz.

W swoim wystąpieniu pan Bernard Jasiewicz, wzruszonym głosem, przywołał wspomnienia dramatycznej wywózki z okolic Wilna do obwodu irkuckiego w Rosji.

Sekretarz Generalny Stanisław Sikorski przypomniał o obowiązku kultywowania pamięci o przeszłości. Jest ona niezbędna, aby nigdy więcej nie powtórzyły się wydarzenia naznaczone męczeństwem niewinnych, śmiercią i kaźnią osób nieuznawanej przez oprawców narodowości. Obaj panowie na ręce pani Dyrektor Violetty Nowak przekazali pamiątkowe publikacje. Także pani Anna Łakomiec i pan Leszek Bukowski wręczyli wydawnictwa dotyczące najnowszej historii Polski. Będą one źródłem wiedzy uczniów „Kopernika” i inspiracją do starań, aby uczyć się miłości ojczyzny poprzez pamięć o jej niełatwych, bolesnych dziejach.

Pani Wicewojewoda Beata Oczkowicz, która nie mogła osobiście przybyć na spotkanie, przesłała list gratulacyjny, w którym przekazała dla kadry pedagogicznej naszej szkoły i dyrekcji wyrazy najwyższego uznania za wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym. „… nasze decyzje i nasza postawa są odzwierciedleniem wewnętrznych wartości człowieka, a tym samym przykładem dla młodych pokoleń. Dlatego tak ważne jest, aby nasza miłość i przywiązanie do Ojczyzny nie ograniczały się jedynie do słów, ale by za nami przemawiały czyny świadczące o szacunku dla Ziemi i jej historii…”.

Dyrektor szkoły Violetta Nowak odczytała zebranym list gratulacyjny

Na zakończenie uroczystości zebrani wysłuchali w skupieniu Hymn Sybiraków.

Oprac.: Violetta Nowak, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach

 

Click to listen highlighted text!