W dniach 14–16 czerwca 2012 r. w Przewięzi k. Augustowa odbył się II Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru pod hasłem

„TYLKO WSPÓLNIE ZACHOWAMY PAMIĘĆ”.

Organizatorem zjazdu było Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków. Wsparcia udzielały Zarząd Główny oraz Oddział Związku Sybiraków w Augustowie. Patronat honorowy nad zjazdem objął Podlaski Kurator Oświaty, a finansowo wsparły Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Augustów, Urząd Gminy Augustów, Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie, Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru w Augustowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie.

Wśród gości na konferencji inaugurującej II Zjazd witaliśmy Jacka Polańczyka – dyrektora Departamentu Orzecznictwa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, który reprezentował Jana Stanisława Ciechanowskiego, kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jerzego Kiszkiela – Podlaskiego Kuratora Oświaty, Zbigniewa Kamińskiego – przedstawiciela Marszałka Województwa Podlaskiego, Tadeusza Chwiedzia – prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków, członków Zarządu Głównego Związku Sybiraków: sekretarza generalnego Stanisława Sikorskiego, członka ZG Kazimierza Korczyńskiego – inicjatora i pomysłodawcę I Zjazdu, Antoninę Dzikowską – członka honorowego ZS, jednocześnie współorganizatora I Zjazdu w Nowym Sączu. Lokalne władze samorządowe reprezentowali Przewodniczący Rady Powiatu Roman Krzyżopolski, Burmistrz Miasta Augustowa Kazimierz Kożuchowski, Wiceburmistrz Izabela Piasecka, prezes honorowy Koła Augustów ZS Eugeniusz Simson, prezes Oddziału ZS w Augustowie Jerzy Sienkiewicz, kierownik Działu Badań Zsyłek i Deportacji Muzeum Wojska w Białymstoku Sylwia Trzeciakowska. Zebranych powitała w imieniu organizatorów dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków Henryka Rzepecka.

Podczas zjazdu gościliśmy 57 przedstawicieli 22 instytucji upamiętniających Zesłańców Sybiru. Podczas konferencji inauguracyjnej prezentowały swoje jednostki Zofia Bagińska, dyrektor Domu Dziecka im. Sybiraków w Szymonowie oraz przedstawiciele Zespołu Oświatowego im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu Agnieszka Kowalczyk i Ewa Wrzosek. W kolejnych dniach przewidziano jeszcze 2 konferencje, podczas których swoimi doświadczeniami podzielili się Zbigniew Klimowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku i Jerzy Bołtuć, prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru oraz opracowano i podjęto do realizacji kolejne wnioski. Uczestnicy Zjazdu mieli okazję także gościć w Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie, gdzie obejrzeli spektakl teatralny w wykonaniu uczniów o tematyce sybirackiej „Hanna Ordonówna, czyli miłość ci wszystko wybaczy”, Izbę Pamięci oraz pamiątkowy obelisk przed szkołą. W drugim dniu poznali Szkołę Podstawową im. Sybiraków w Netcie oraz skosztowali posiłków regionalnych. Uczestnicy odwiedzili szereg miejsc pamięci na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie, w tym złożyli symboliczne wiązanki pod pomnikiem Sybiraków w Augustowie, pomnikiem poświęconym Ofiarom Obławy Augustowskiej w Gibach, odwiedzili kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Augustowie, gdzie powitał zebranych kapelan Sybiraków diecezji ełckiej ks. dr Wojciech Kalinowski, jednocześnie proboszcz parafii. Wraz z Eugeniuszem Simsonem pokazał zebrane znaki pamięci w tym kościele. Na zakończenie drugiego dnia odbył się rejs statkiem po jeziorach augustowskich szlakiem Jana Pawła II, który dostarczył chwili relaksu i wytchnienia w otoczeniu pięknej przyrody i zakończył się w kaplicy na półwyspie – w Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej.

Kolejny, III Zjazd odbędzie się w Jerzmankach, gdzie organizacją zajmie się Gimnazjum im. Sybiraków. Ankiety, które wypełnili wszyscy uczestnicy na zakończenie Zjazdu, oraz wpisy do kroniki pokazują zadowolenie uczestników Zjazdu oraz wskazują, jak bardzo jest to motywujące do dalszej pracy. Nieocenione są też wymiana doświadczeń i nawiązanie bliskich znajomości, a nawet przyjaźni pomiędzy uczestnikami Zjazdu. Jest to także okazja do spotkania na płaszczyźnie Związek Sybiraków – dyrektorzy – prezesi – władze terytorialne i samorządowe. Hasło „Tylko wspólnie zachowamy pamięć” zostało podkreślone kilkakrotnie i wiele wniosków tego hasła dotyczy. Uczestnicy wyjeżdżali z kolejnymi pomysłami i nowym zapałem do pracy z patronem.

Wspólne zdjęcie uczestników II Zjazdu. W pierwszym rzędzie druga od lewej p. Antonina Dzikowska, organizator I Zjazdu, czwarta od lewej p. Henryka Rzepecka, organizator II Zjazdu

Wystąpienie Prezesa ZG ZS Tadeusza Chwiedzia

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Sybiraków przy kościele św. Jana Chrzciciela w Augustowie

Jerzmanki, miejsce III Zjazdu w przyszłym roku

Oprac.: Henryka Rzepecka, dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie

Uchwała II Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru

II ogólnopolski Zjazd obradował w Augustowie w dniach: 14–16 czerwca 2012 r. pod hasłem: „Tylko wspólnie zachowamy pamięć”.

W wyniku obrad przyjęto następujące ustalenia, tworzące uchwałę zjazdu:

1. Powołuje się Radę Koordynacyjną Stowarzyszeń Pamięci Zesłańców Sybiru. W skład jej wchodzą prezesi stowarzyszeń z: Nowego Sącza, Wrocławia, Augustowa, Białegostoku i Zielonej Góry.

2. Rada Koordynacyjna opracuje i zaproponuje do przyjęcia na III Zjeździe znak (logo) dla Stowarzyszeń. Logo stowarzyszeń powinno zawierać:

  • znak Związku Sybiraków,
  • barwy biało-czerwone,
  • nazwę stowarzyszenia.

Należy rozważyć i uzgodnić formę graficzną, inne treści słowne, daty itp.

3. II Zjazd zwraca się z apelem do Kuratorów Oświaty i organów prowadzących szkoły, aby zachęcali wszystkie placówki oświatowe nieposiadające imienia, żeby na patrona wybierały Zesłańców Sybiru, Sybiraków.

4. II Zjazd zwraca się z apelem i wnioskiem do Zarządu Głównego Związku Sybiraków o:

  • zobowiązanie prezesów oddziałów do zwiększenia mobilizowania dyrektorów szkół noszących imię upamiętniające Zesłańców Sybiru do uczestnictwa w kolejnych Zjazdach,
  • zmobilizowanie ogniw Związku Sybiraków do realizacji Uchwały VI Zjazdu Związku Sybiraków w zakresie: powołania Stowarzyszeń Pamięci Zesłańców Sybiru, oraz do dalszego tworzenia miejsc i znaków pamięci na terenie swego działania.

5. „Tylko wspólnie zachowamy pamięć”, tworząc Izby Pamięci w placówkach, które w ostatnich miesiącach przyjęły imię Sybiraków, wzbogacając już istniejące. Sugerujemy konieczność wyszukiwania i upamiętniania grobów Sybiraków na swoim terenie, wykonania ich oznakowania Sybirackimi emblematami nagrobnymi, tworzenia w Izbach Pamięci ksiąg zmarłych itp. Propozycje wzorów emblematów winny się znaleźć na stronie internetowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków.

6. II Zjazd wnioskuje do Zarządu Głównego Związku Sybiraków o założenie stron internetowych dla szkół im. Sybiraków i Stowarzyszeń, na których znalazłyby się chociaż podstawowe informacje, kontakty i opisy działalności.

7. II Zjazd apeluje do szkół noszących imię upamiętniające Zesłańców Sybiru do jeszcze bardziej starannego przygotowania spotkań Sybiraków z uczniami, tak aby nie zniechęcić żadnej ze stron.

8. Rada Koordynacyjna Stowarzyszeń winna w planach swojego działania uwzględnić współpracę z:

  • Fundacją Kresy-Syberia,
  • Instytutem Dokumentacji Zsyłek i Deportacji w Krakowie,
  • muzeami, a szczególnie Muzeum w Białymstoku.

9. II Krajowy Zjazd ustala miejsce III Zjazdu w Jerzmankach w pierwszym tygodniu czerwca 2013 r.

10. Przyjąć jednolitą nazwę: Krajowy Zjazd Szkół, Placówek i Stowarzyszeń noszących imię upamiętniające Zesłańców Sybiru.

11. Treść niniejszej uchwały Zarząd Główny Związku Sybiraków zamieści na stronie internetowej oraz w „Komunikatach”, które otrzymają wszystkie zainteresowane jednostki.

12. Zjazd zobowiązuje wszystkich kolejnych organizatorów Zjazdów, poczynając od I, do założenia i prowadzenia kroniki Zjazdów.

13. Zobowiązujemy organizatorów II Zjazdu do przesłania wniosków wynikających z uchwały do adresatów.

14. II Zjazd składa serdeczne słowa podziękowania organizatorom Zjazdu, a przede wszystkim Pani Henryce Rzepeckiej za wspaniałą i twórczą atmosferę.

 

Click to listen highlighted text!