W pierwszym dniu – 2 czerwca (czwartek) o godz. 14.00 – odbyło się otwarcie konferencji pt. „Spojrzenie w przeszłość – drogowskazem dla przyszłości” przez Kazimierza Korczyńskiego – prezesa Związku Sybiraków w Nowym Sączu.

Wprowadzenie do tematu: „Rola Patrona – Zesłańców Sybiru – Sybiraków w pracy wychowawczej placówki” referowała Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu Antonina Dzikowska, Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie Henryka Rzepecka i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Netcie Henryka Mołodziejko. Nastąpiła dyskusja, wymiana doświadczeń.

Wieczorem zwiedzano miasto Nowy Sącz.

W drugim dniu miały miejsce wypowiedzi i dyskusja na następujące tematy:

– zadania Zarządu Głównego oraz Ognisk Związku Sybiraków dotyczące współpracy ze szkołami noszącymi imię Sybiraków,

– oczekiwania i propozycje form współpracy i pomocy ze strony Związku Sybiraków,

– rola i znaczenie, teraz i na przyszłość, Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru.

W tym dniu udano się też na wycieczkę do Krynicy-Zdroju.

W trzecim dniu odbyło się spotkanie uczestników w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków, z programem głównym: prelekcja nauczyciela historii i założyciela Izby Pamięci Doroty Pietruszki pt. „Jak prowadzić Izbę Pamięci? (sposób tworzenia Izby Pamięci, przechowywania eksponatów, inwentaryzacja)”.

Dalsze informacje podamy po otrzymaniu materiałów pisemnych i fotograficznych.

Zarząd Główny składa gratulacje, życzenia i podziękowania organizatorom I Zjazdu:

  • Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu Pani Antoninie Dzikowskiej
  • Prezesowi Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu Panu Kazimierzowi Korczyńskiemu
  • Prezesowi Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru Panu Robertowi Sobolowi

i ich współpracownikom.

Słowa uznania kierujemy dla:

  • Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie Pani Henryki Rzepeckiej
  • Dyrektor Szkoły im. Sybiraków w Netcie Pani Henryki Mołodziejko.

Uczestnicy zaakceptowali propozycję odbycia II Krajowego Zjazdu Szkół i Placówek Noszących Imię Upamiętniające Zesłańców Sybiru w czerwcu 2012 r. w Augustowie.

Oprac.: ZG ZS

I Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek noszących imię upamiętniające Zesłańców Sybiru

Minęło ponad 70 lat od masowych wywózek Polaków na Sybir. Członkowie Związku to w zdecydowanej większości ludzie w zaawansowanym wieku. Coraz trudniej prowadzić działalność związkową. Konieczne staje się poszukiwanie wsparcia u młodego pokolenia. Naturalnym sprzymierzeńcem wydają się być szkoły noszące imię Sybiraków. Ale i one borykają się z określonymi trudnościami.

Przed laty w Nowym Sączu zrodził się pomysł powołania Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru. Powstało ono (zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w lipcu 2007 r.) na bazie Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków. Należą do niego nauczyciele, potomkowie Sybiraków, radni, pracownicy administracji, pełnoletni uczniowie itp. Korzysta z licznego wolontariatu.

Stowarzyszenie z doskonałymi efektami realizuje cele wynikające ze statutu:

1)     wspiera działalność Związku Sybiraków,

2)     stopniowo przejmuje jego zadania, np. w zakresie opieki nad Znakami Pamięci, organizowania uroczystości patriotyczno-rocznicowych,

3)     zajmuje się działalnością wydawniczą wspomnień i opracowań dotyczących zesłań,

4)     wspiera i udziela wszechstronnej pomocy Sybirakom,

5)     opiekuje się Sztandarem Związkowym,

6)     współdziała z instytucjami upamiętniającymi losy Sybiraków, np. Fundacją Kresy-Syberia czy Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń.

Bazując na tych doświadczeniach, zwróciliśmy się do dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych w całym kraju noszących imię upamiętniające Zesłańców Sybiru, by włączyli się ideę tworzenia stowarzyszeń, które wspomagałyby i szkoły, i Związek Sybiraków w codziennych działaniach teraz i w przyszłości.

Zarząd Główny zaakceptował zwołanie Zjazdu w Nowym Sączu. Został też opracowany wzorcowy statut stowarzyszenia.

Powstał skład organizacyjny w składzie:

1)     Kazimierz Korczyński – członek Zarządu Głównego, główny koordynator, prowadzący obrady,

2)     Robert Sobol – prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu,

3)     Antonina Dzikowska – Członek Honorowy Związku Sybiraków, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu,

4)     Henryka Rzepecka – dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie,

5)     Henryka Mołodziejko – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie,

6)     Robert Karbowniczek – członek ZG ZS,

7)     Maria Sowa – sekretarz Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru.

 

I Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek noszących imię upamiętniające Zesłańców Sybiru odbył się w Nowym Sączu 2–4 czerwca 2011 r.

I. Organizatorami Zjazdu byli:

1)     Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu,

2)     Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu,

3)     Związek Sybiraków – Oddział w Nowym Sączu.

Organizatorzy wystosowali zaproszenia z opracowanym programem do wszystkich placówek sybirackich.

II. Na terenie kraju funkcjonuje 36 szkół i placówek noszących imię upamiętniające Zesłańców Sybiru:

1)     szkoły podstawowe – 9

2)     gimnazja – 18

3)     szkoły ponadgimnazjalne – 7

4)     inne (np. dom dziecka) – 2

Najwięcej w województwie dolnośląskim – 9, warmińsko-mazurskim i małopolskim – po 5, w trzech województwach: pomorskim, opolskim i świętokrzyskim – brak.

Na zjazd przybyli przedstawiciele 21 placówek, najczęściej w składzie 2-osobowym (dyrektor plus nauczyciel), razem 40 osób.

III. Zjazd odbywał się pod patronatem honorowym Prezesa ZG – Tadeusza Chwiedzia i Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka.

Sponsorem podstawowym był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu.

W zjeździe oprócz uczestników udział wzięli również zaproszeni goście:

1)     Jacek Dziuba – Dyrektor Departamentu UdsKiOR,

2)     Włodzimierz Kowalczyk – Wiceprezes ZG ZS,

3)     Stanisław Sikorski – Sekretarz Generalny ZG ZS,

4)     Stanisław Jurkin – Skarbnik ZG ZS,

5)     Aneta Hoffmann – Przewodnicząca Zarządu Fundacji Kresy-Syberia,

6)     Anna Hejczyk – Sekretarz Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń,

7)     Bożena Jawor – Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza,

8)     Przedstawiciele Sybiraków.

IV. Cele zjazdu:

1)     Wymiana doświadczeń w zakresie pracy z Patronem

– zebrani tytułem wprowadzenia do dyskusji wysłuchali 3 wystąpień dyrektorów szkół, które najwcześniej przyjęły imię Sybiraków w swojej grupie wiekowej, popartych filmami i slajdami:

Antoniny Dzikowskiej – Nowy Sącz,

Henryki Rzepeckiej – Augustów,

Henryki Mołodziejko – Netta.

Pierwszą jednostką oświatową w Polsce, która przyjęła imię Sybiraków, był Dom Dziecka w Szymonowie – 2 lipca 1993 r.

2)     Formy współdziałania ze Związkiem Sybiraków.

3)     Omówienie form dokumentowania i upamiętniania historii ludzi i zesłań, tworzenie oraz prowadzenie Izb Pamięci. Współpraca z Muzeum Wirtualnym Kresy-Syberia, muzeami lokalnymi i Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń.

4)     Powoływanie Stowarzyszeń Pamięci Zesłańców Sybiru.

Uczestnicy otrzymali:

– projekt Statutu Stowarzyszenia,

– poradnik – Jak założyć Stowarzyszenie.

Wysłuchali relacji Prezesa sądeckiego Stowarzyszenia, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków i prezesa Oddziału ZS o formach i efektach współdziałania w Nowym Sączu.

V. Uwagi i wnioski pozjazdowe:

1)     Z 36 placówek noszących imię upamiętniające Zesłańców Sybiru aż 19 przyjęło je w ostatnich 2 latach. Częstokroć brakowało im wzorców i pomysłów na pracę z Patronem, a na pewno doświadczenia. Zjazd umożliwił dyrektorom poznanie ciekawych, nowatorskich rozwiązań.

2)     Propozycja włączenia się w tworzenie stowarzyszeń uzyskała pełną aprobatę.

3)     Z dyskusji i rozmów indywidualnych z wieloma osobami wynikał pewien niedosyt zainteresowania ZG, Oddziałów i Kół ZS tymi szkołami. Być może tworzenie stowarzyszeń zmieni ten stan.

4)     Uczestnicy widzieliby potrzebę inicjowania przez ZG ogólnopolskich konkursów poświęconych Sybirakom i problematyce zesłań, np. literackich, plastycznych itp.

5)     Konieczna wydaje się realizacja wniosku kierowanego do ZG ZS o utworzenie strony internetowej poświęconej szkołom sybirackim, osobna zakładka powinna zostać utworzona dla stowarzyszeń. Pomoc w tym zakresie zadeklarowały pani Aneta Hoffmann i pani Julita Rosa – dyrektor Zespołu Szkół nr 13 w Łodzi, która prowadzi klasy internetowe.

6)     Rozważyć należy celowość i możliwości powołania Zarządu Krajowego Stowarzyszenia. Być może mógłby wspierać on ZG ZS i przejąć docelowo część jego obowiązków.

7)     Zjazdy dyrektorów szkół sybirackich winny odbywać się co roku, następne proponowane jest w pierwszym tygodniu czerwca 2012 r. w Augustowie.

8)     Proponujemy, aby ZG ZS powyższą informację wraz z załącznikami przesłał do szkół, które były nieobecne na konferencji, ewentualnie też do wszystkich Oddziałów Związku Sybiraków.

9)     Należą się słowa podziękowania sponsorom i organizatorom I Zjazdu, a przede wszystkim UdsKiOR i Stowarzyszeniu Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu.

Oprac.: Kazimierz Korczyński, Członek Zarządu Głównego ZS, Prezes Zarządu Oddziału ZS w Nowym Sączu

Click to listen highlighted text!