W dniu 4 marca 2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Sybiraków:

Prezes – Tadeusz Chwiedź

Wiceprezes – Włodzimierz Kowalczyk

Członek Prezydium – Henryk Majewski

i Stanisław Sikorski

z Posłankami:

Teresa Piotrowska

Beata Małecka-Libera

Domicela Kopaczewska

z udziałem

Wiceprezes ZUS Elżbieta Łopacińska

Tematy spotkania:

– bezpłatne leki dla Sybiraków

– projekt ustawy o odszkodowaniu substytucyjnym

– praktyka orzeczników ZUS w sprawie uznania inwalidztwa w związku z pobytem na Syberii.

Bezpłatne leki

Związek Sybiraków stoi na stanowisku, że leki powinny być bezpłatne dla wszystkich Sybiraków jako częściowa rekompensata za doznane cierpienia, utratę zdrowia i często inwalidztwo w związku z pobytem na Syberii i w innych regionach ZSRR.

Projekt ustawy o odszkodowaniu substytucyjnym

Projekt ustawy o odszkodowaniu substytucyjnym od 2 lat jest w Podkomisji ds. Socjalnych. Prezydent Komorowski nie wycofał tego projektu i powinien on być procedowany. Niezależnie od ewentualnej ustawy Sejmu RP, Rząd RP powinien systematycznie podnosić temat odszkodowania od Rosji, szczególnie w Komisji ds. Trudnych. Związek Sybiraków stwierdza nieuzasadnione zaniechanie ze strony Sejmu, jak też Rządu.

Orzekanie przez ZUS inwalidztwa

Praktyka jest daleko niezrozumiała dla społeczności sybirackiej, która w znacznym stopniu czuje się wręcz lekceważona, a nawet poniżana. Podaliśmy jako Związek Sybiraków liczne konkretne przykłady wręcz wulgarnego stosunku orzeczników ZUS wobec badanych Sybiraków.

Jak tłumaczyć orzekanie w poszczególnych województwach, kiedy procent orzeczeń pozytywnych dla badanych waha się pomiędzy 25 a 95%???

Podnieśliśmy, że orzecznicy są pracownikami ZUS i w imieniu ZUS orzekają. Zatem występuje tutaj jaskrawy konflikt interesów. Orzekanie powinno być wykonywane przez organ całkowicie niezależny od ZUS i od innych organów rządowych, np. przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które dysponuje wieloletnimi badaniami właśnie z tego zakresu.

Jeżeli orzeczenie jest negatywne dla badanego, to powinno ono zawierać bardzo szczegółowe uzasadnienie, dlaczego orzecznik nie widzi związku pomiędzy aktualnym stanem zdrowotnym badanego a pobytem na Syberii. Stwierdzenie, że zdaniem orzecznika nie widzi on związku albo że jego zdaniem taki związek nie zachodzi, bez podania szczegółowego uzasadnienia jest naruszeniem zasady prawnej, że wątpliwości lub domniemania nie mogą być „argumentem” na niekorzyść zainteresowanego.

Posłanka Pani Teresa Piotrowska oświadczyła, że spotkanie było interesujące, i zapowiedziała, że w ciągu 1 miesiąca będzie kolejne spotkanie z udziałem Posła Piechoty – Przewodniczącego Komisji, który tym razem poprosił o zastępstwo Panią Piotrowską w związku z rozmową w tym samym terminie z Premierem Rządu Panem Donaldem Tuskiem.

Opracował: Zarząd Główny

Click to listen highlighted text!