Naj­now­sza książka Bar­bary Jan­czura –​„SYBIRACY. Histo­ria Koła Związku Sybi­ra­ków w Luba­czo­wie” – to kom­pen­dium wie­dzy o Kole, jego dzia­łal­no­ści, cięż­kim losie Zesłań­ców Sybiru i Ich życiu w powo­jen­nej Pol­sce. Publi­ka­cja jest hoł­dem dla tych, któ­rzy ni­gdy już nie powró­cili i dla tych, któ­rzy pie­lę­gnują pamięć o mar­ty­ro­lo­gii narodu pol­skiego. Książka uka­zała się w maju 2022 roku. Obję­tość książki to 287 stron. Zawiera histo­rię powsta­nia Tere­no­wego Koła Sybi­ra­ków w Luba­czo­wie, wiele zdjęć, sym­boli, o które z taką pie­czo­ło­wi­to­ścią trosz­czą się Sybi­racy.

— Jeste­śmy świad­kami żywej histo­rii — Coraz wię­cej nas odcho­dzi — mówią. Wyko­rzy­sta­łam wspo­mnie­nia tych, któ­rzy jesz­cze żyją i tych, któ­rzy już ode­szli. W książce znaj­dziemy 24 takich wspo­mnień. Są też życio­rysy, a także listy Sybi­ra­ków z datami, kiedy i gdzie zostali wywie­zieni.
Sybi­racy należą do tej cząstki spo­łe­czeń­stwa, która przez trudne i cięż­kie losy życia stała się bar­dziej doświad­czona. Przede wszyst­kim uczą roda­ków umi­ło­wa­nia Ojczy­zny. Na zesła­niu zro­zu­mieli, co ozna­cza kochać Pol­skę i tęsk­nić za nią.

To już czwarta książka tej autorki.

Pierw­sza pt.: ​„Ponury cień Sybiru-wspo­mnie­nia z zesła­nia” uka­zała się w 2019 roku. Tą książką autorka zabiera Czy­tel­nika tam, gdzie pokru­szono serca i zatrzy­mał się czas. To pełna emo­cji i wzru­szeń wyprawa w głąb sybi­rac­kich serc. Histo­ria dzieci, które po zsyłce natych­miast musiały stać się doro­słe, któ­rym rodzi­ców musiała zastą­pić nie­spełna 16-let­nia sio­stra Anna. Cho­roby takie jak: tyfus, szkor­but, mala­ria, kurza śle­pota oraz wszę­do­byl­skie wszy i plu­skwy to była ich codzien­ność. Do tego tęsk­nota za Ojcem, póź­niej za oboj­giem rodzi­ców i tęsk­nota za wolną Ojczy­zną i moż­li­wo­ścią naje­dze­nia się do syta. To także opo­wieść o cięż­kim życiu w okre­sie PRL-u.

W 2019 roku uka­zał się tomik: Zobo­wią­za­nie”. Wier­szo­wa­nymi wspo­mnie­niami poświę­co­nymi rodzi­nie zesła­nej do Kazach­stanu, autorka zabiera Czy­tel­nika w głąb ste­pów i ludz­kich tra­ge­dii.

W 2021 roku uka­zała się kolejna bogato ilu­stro­wana książka „Cier­nio­wym szla­kiem. Z pie­kła Kołymy do Armii Andersa”. Opo­wieść o plut. zaw. P. P. Woj­cie­chu Miel­niku, Dzia­dziu autorki i Jego nie­ludz­kiej drogi przez Rosję sowiecką do Armii gen. Andersa. Opo­wieść o pol­skim żoł­nie­rzu doświad­czo­nym okru­cień­stwem zsyłki, katorż­ni­czej pracy na Koły­mie w kopalni złota i walce u boku gen. Andersa, z któ­rym prze­szedł cały szlak bojowy. Obo­wiąz­kowa pozy­cja wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych losami „Ander­sia­ków”.

Wszyst­kie książki sama opra­co­wuje, gotowe oddaje do druku i wydaje wła­snym sump­tem.

Opracowała: Bar­bara Jan­czura

 

Click to listen highlighted text!