12 marca 2022 roku w sali zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Olsztyńskiego Związku Sybiraków. Zgromadzenie Delegatów rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru Oddziału (2) oraz odśpiewaniu hymnu Związku (3). W obradach wzięło udział 27 delegatów reprezentujących wszystkie Koła z terenu działania Oddziału – frekwencja wyniosła 100%.

Zgromadzeniu przewodniczył Pan Maciej Jasiński, a Prezydium obrad tworzyli ustępująca Prezes Zarządu Pani Teresa Dydykało, Sekretarz Zarządu Pan Michał Cydzik oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Henryk Koczan. Podczas obrad Zgromadzenia rozpatrzono sprawozdania z działalności statutowej i finansowej Zarządu Oddziału za okres kadencji 2018-2022 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału. Zgromadzenie Delegatów – po dobrej i wielostronnej dyskusji – przyjęło jednogłośnie przedstawione sprawozdania oraz udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Prezes Zarządu Oddziału Pani Teresa Dydykało w imieniu wszystkich uczestników Zgromadzenia podziękowała Państwu Annie i Michałowi Cydzikom za ich wieloletnią aktywną pracę w Zarządzie Oddziału, a wręczając symboliczne wiązanki kwiatów, zaprosiła ich do dalszej pracy na rzecz Związku Sybiraków.

W drugiej części obrad odbyły się wybory do władz Oddziału na kolejną kadencję – 2022-2026.  Zgromadzeni jednogłośnie dokonali wyboru Zarządu Oddziału w 9-osobowym składzie:

 • Prezes – Teresa Dydykało
 • I Wiceprezes – Maciej Jasiński
 • Wiceprezes – Genowefa Zdolska
 • Sekretarz – Anna Kozieniec
 • Skarbnik – Emilia Cegiełko-Rodak
 • Członek Prezydium – Jerzy Żukowski
 • Członek – Leszek Biłas
 • Członek – Ludmiła Patera
 • Członek – Józef Sienkiewicz

Równie zgodny wybór dokonał się do 3-osobowej Komisji Rewizyjnej Oddziału:

 • Przewodniczący – Henryk Koczan
 • Sekretarz – Antoni Szałkowski
 • Członek – Henryk Truskowski

Na Krajowym Zjeździe Delegatów Oddział olsztyński Związku Sybiraków będą reprezentowali Pani Teresa Dydykało oraz Pan Henryk Koczan. Zgromadzenie wyraziło również akceptację dla wyboru Pana Czesława Żukowskiego jako delegata reprezentującego Oddział w Elblągu.

W podsumowaniu obrad Delegaci dyskutowali nad przedstawionymi założeniami do planu działania na okres nowej kadencji. Na zakończenie Zgromadzenia Prezes Zarządu Oddziału podziękowała wszystkim Delegatom za aktywne uczestnictwo w obradach oraz przekazała pozdrowienia dla wszystkich Sybiraków w Kołach Związku.

 

 

Click to listen highlighted text!