Szanowni Państwo.

Zarząd Główny Związku Sybiraków przypomina Oddziałom posiadającym numer KRS i NIP  o obowiązku zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych   https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian wskazanych poniżej informacji w myśl art. 59 ustawy:

1) dane identyfikacyjne podmiotów wymienionych w art. 58: (zmiany w Zarządach Oddziałów lub Kół)

 1. nazwę (firmę) lub
 2. formę organizacyjną, również w przypadku połączenia Oddziałów lub Kół i zmiana Zarządu
 3. siedzibę
 4. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
 5. NIP, o ile został nadany;

2) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego podmiotów, o których mowa w art. 58 pkt 1-5 i 7-13:

 1. imię i nazwisko,
 2. każde posiadane obywatelstwo,
 3.  państwo zamieszkania,
 4. numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
 5. informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu;

3) dane identyfikacyjne dla nowego Zarządu Oddziału, o którym mowa w art. 58 pkt 6:

 1. imię i nazwisko,
 2. każde posiadane obywatelstwo,
 3. państwo zamieszkania,
 4. numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
 5. informację o uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu,

Zgłoszenia do Rejestru wymaga dokonania przez zobowiązany – na mocy art. 58 ustawy – podmiot stosownej aktualizacji. Zgodnie bowiem z art. 60 ustawy, w przypadku zmiany przekazanych informacji do CRBR, o których mowa w wyżej powołanym art. 59 ustawy, podmioty w terminie 14 dni od ich zmiany dokonują aktualizacji przekazanych informacji.

Sprawozdanie podpisują Profilem Zaufanym osoby reprezentujące Oddział zgodnie ze statutem Związku.
(Prezes, Sekretarz i Skarbnik) 

Każda zmiana informacji podlegających rejestracji powinna nastąpić w drodze aktualizacji danych za pomocą nowego zgłoszenia, tym samym pociągając za sobą wprowadzenie nowej daty w polu „Data zdarzenia”. Dla kolejnych (późniejszych niż pierwsze) zgłoszeń do CRBR, datą zdarzenia jest faktyczna data wystąpienia zdarzenia, które spowodowało konieczność przesłania zgłoszenia do CRBR, mając na uwadze, iż niektóre zmiany zaczynają obowiązywać dopiero w momencie ich wpisu do KRS.

Zmiany informacji przekazanych do CRBR należy zgłaszać w terminie 14 dni od ich zmiany:

– w przypadku zmian mających charakter konstytutywny od ich wpisania do KRS,
– w przypadku zmian mających charakter deklaratoryjny od momentu ich zaistnienia.

Aby dokonać aktualizacji danych za pomocą nowego zgłoszenia, należy podjąć następujące kroki. Mianowicie, po wybraniu opcji „Utwórz zgłoszenie” należy wybrać formę organizacyjną podmiotu i wpisać NIP. Po kliknięciu przycisku „Dalej” widoczny będzie ekran z sekcjami „Nowe zgłoszenie/aktualizacja zgłoszenia” oraz „Korekta zgłoszenia”. Następnie należy wskazać datę zdarzenia, klikając w pole „data zdarzenia” i wybierając z kalendarza właściwą dla danego zdarzenia datę, po czym wybrać przycisk „Utwórz nowe zgłoszenie”.

Prawidłowe ustalenie tożsamości beneficjentów rzeczywistych i zgłoszenie informacji nie ogranicza się do przeniesienia danych uwidocznionych wcześniej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zaniechanie dokonania zgłoszenia lub zgłoszenie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym karane jest karą pieniężną w wysokości do 1.000.000 złotych ( miliona złotych ).
( art. 153 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – dalej: ustawy AML )
 1. Zwracamy również uwagę, że art. 58 pkt 12 ustawy AML, swoim zakresem obejmuje wyłącznie stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, zatem nie nakłada obowiązku zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych na inne niż stowarzyszenia podmioty podlegające wpisowi do „rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej”, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112).
Złożenie fałszywego oświadczenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Kara taka może spotkać osobę składającą fałszywe oświadczenie ( np. członka zarządu lub prezesa ).
( art. 61 ust. 5 ustawy AML w zw. z art. 233 par. 6 Kodeksu karnego )

Niektórzy kontrahenci ( w tym banki oraz księgowi prowadzący księgi rachunkowe ) zobowiązani są sprawdzać poprawność informacji zgłoszonych do Rejestru przez swoich klientów informacji i raportować stwierdzone nieprawidłowości do organu prowadzącego Rejestr (Ministra Finansów).

( art. 37 ust. 3 ustawy AML w zw. z art. 61a ustawy AML )
Bardzo pomocną będzie dla Państwa instrukcja jak zgłaszać, zamieszczona na stronie ngo.pl – https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja
Wyjaśnienia w sprawie składania zgłoszenia:  https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00165#6
Click to listen highlighted text!