W dniu 23 stycznia 2020 r., w obecności Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy, zostało zawarte porozumienie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 21 im. Orląt Lwowskich a Oddziałem Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim.

W imieniu szkoły umowę podpisała dyrektor Iwona Turczyńska. Związek Sybiraków reprezentowała prezes Zarządu Oddziału Maria Dratwińska. W uroczystości uczestniczyli również członkowie Związku Sybiraków Władysława Skarżyńska i Wiesław Szlachciuk, a także nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim.

Oddział Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązał się do realizacji współpracy poprzez:

1) udzielanie pomocy w organizowanych przez szkołę uroczystościach, spotkaniach, wystawach itp.,

2) udział w lekcjach, spotkaniach mających na celu przekazanie młodzieży szkolnej prawdy historycznej o martyrologii Polaków na Wschodzie,

3) udzielanie pomocy merytorycznej uczniom szkoły biorącym udział w konkursach historycznych związanych z najnowszą historią Polski,

4) udostępnianie młodzieży oraz nauczycielom materiałów, publikacji i wydawnictw Związku,

5) wspólne obchody rocznicowych uroczystości oraz manifestacji religijno-patriotycznych organizowanych przez Związek,

6) pomoc w realizacji zadań wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły,

7) wyznaczenie członków Związku do stałych kontaktów ze szkołą.

 Szkoła realizuje współpracę poprzez:

1) popularyzację oblicza Związku Sybiraków w środowisku szkolnym,

2) zapraszanie członków Związku Sybiraków do udziału w ważnych wydarzeniach i przedsięwzięciach szkoły,

3) organizację spotkań z Sybirakami,

4) udział młodzieży, w tym pocztu sztandarowego szkoły, w uroczystościach o charakterze patriotyczno-rocznicowym, ze szczególnym uwzględnieniem rocznic masowych zsyłek na Sybir i obchodów święta Dnia Sybiraka.

Porozumienie podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zawarto je w formie pisemnej na czas nieokreślony. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uroczystość uświetnił występ wokalny szkolnego zespołu OK.

W uroczystym spotkaniu z udziałem młodzieży szkolnej udział wziął m.in. zesłaniec Wiesław Szlachciuk

Przemawia Sybiraczka Władysława Skarżyńska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim Iwona Turczyńska

Porozumienie między Szkołą Podstawową im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wielkopolskim a Oddziałem Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim podpisały prezes Zarządu Oddziału Maria Dratwińska (z lewej) i dyrektor Iwona Turczyńska

Sybiracy Wiesław Szlachciuk, Władysława Skarżyńska, prezes Maria Dratwińska, dyrektor Iwona Turczyńska z nauczycielami i młodzieżą szkolną

Autorzy: Elżbieta Błaszkowska, Joanna Stawska

Click to listen highlighted text!